اپلیکیشن FITECOM


اپلیکیشن FITECOM به سفارش شرکت ریسندگی FITECOM پرتغال.

این اپلیکیشن برگرفته از سایت ، اطلاعات اولیه ،ورودی های شرکت به همراه تکنولوژی روز واقعیت افزوده می باشد.