دعای عهد (با صوتی دلنشین)


دعای عهد با صوتی دلنشین نیز از اولین کارهای من هستش که تونست به لطف خدا با اقبال خوب کاربران روبرو بشه،