همدان 2018


همدان 2018 اپلیکیشنی کامل و کارآمد قدرت گرفته از تکنولوژی AR و اندروید می باشد که به سفارش،
برای پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی ، با مضمون شناخت همه ی جانبه استان همدان تهیه و تولید شده است.